O nás

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti bola a je realizácia: vodohospodárskych stavieb a čistiarní odpadových vôd, hydromelioračných stavieb, inžinierskych stavieb, dopravných stavieb, skládok komunálneho odpadu, bytových i nebytových budov.

Aj keď je sídlo spoločnosti na severovýchode Slovenska, práce realizuje po celom Slovensku, ale hlavne v Prešovskom a Košickom kraji. Spoločnosť sa dlhodobo usiluje maximálne uspokojovať potreby obyvateľov miest a obcí, kde nebola vôbec riešená infraštruktúra a je problém s pitnou vodou a so splaškovou kanalizáciou.